VŠE O NÁKUPU » Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné dodací podmínky 
Uskutečněním obchodu na 
www.dandasport.cz dále v textu jen "Prodávající/Dodavatel" - kupující souhlasí s níže uvedenými obchodními a záručními podmínkami. Ke každému zboží je přiložen prodejní doklad , který je zároveň i dodacím a záručním listem. Údaje na prodejním dokladu si kupující ve vlastním zájmu ihned pečlivě zkontroluje. Jakékoliv reklamace zboží, které nesouhlasí s údaji na prodejním dokladu nebudou později vyřízeny. Pokud kupující objeví rozdíl mezi prodejním dokladem (fakturou) a dodaným zbožím, neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží, kontaktuje prodávajícího. Chybí-li v zásilce prodejní doklad, ihned nás informujte. Stížnost bude prověřena a případné nedostatky odstraněny. Po uplynutí 3 denní lhůty nemusí být vždy reklamované rozdíly uznány.

2. Cena
Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. V případě zvýšení cen prodávající kontaktuje kupujícího a projedná s ním úpravu ceny, případně zrušení jeho objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit.

3. Platební podmínky
Kupující při zadání objednávky zadává jeden z níže uvedených způsobů úhrady objednaného zboží:

-  platba dobírkou (zboží je zasláno prostřednictvím České pošty, která přebírá pro prodávajícího platbu od kupujícího) - 100 Kč

 - platba předem na účet (zboží je zasláno též prostřednictvím České pošty ) - 60 Kč

Sazby za zásilky závisí na vaze objednaného zboží a typu dopravy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury.

4. Objednávka zboží
V objednávce je nutno uvést přesné označení zboží, množství zboží. Objednávky se přijímají e-mailem a telefonicky. Na základě závazné objednávky vystaví prodávající Potvrzení objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, cenu a množství, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Potvrzení objednávky je provedeno e-mailem nebo telefonicky.

5. Přeprava a odběr zboží
Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Prodávající nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží). Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží. Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím přijato (uhrazeno) a bude vráceno zpět prodávajícímu, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši až 25% z ceny objednaného zboží. ( S ohledem na výši poštovného, které musel prodávající uhradit ) Toto ujednání se nevztahuje na postup kupujícího -spotřebitele podle bodu 8. těchto podmínek.

6. Reklamace zboží
V oprávněných případech prodávající zajistí opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma. Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit zboží a kontaktovat dodavatele. Uplatnit reklamaci lze písemnou formou pomocí formuláře "Reklamační protokol". Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího, nebylo-li sjednáno jinak. Zboží určené k reklamaci bude přijato k reklamačnímu řízení:
• s přiloženým originálem prodejního dokladu a písemným popisem závady - "Reklamační protokol";
• zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní ;
• zboží nesmí být kupujícím mechanicky poškozeno.  ;
• prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží kupujícímu dodáno;
• pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu o dobu prodlení kupujícího. V případě, že zboží nebude dodáno k reklamaci se všemi výše uvedenými náležitostmi, vystavuje se kupující nebezpečí prodloužení reklamačního řízení. Pokud bude zjištěno, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady s vyřízením reklamace kupující.

7. Možnost odstoupení od smlouvy
Kupující - spotřebitel má ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením všech základních identifikačních náležitostí (identifikace kupujícího, číslo provedené obchodní transakce prodávajícího a číslo prodejního dokladu prodávajícího). Odstoupení od smlouvy lze zaslat na adresu provozovatele uvedenou na jeho faktuře, popř. elektronicky na adresu uvedenou na 
http://www.dandasport.cz Provozovatel internetového obchodu www. dandasport.cz je v tomto případě oprávněn  požadovat vrácení prodaného zboží v původním obalu, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebení a kupujícímu je povinen vrátit kupní cenu, nejpozději do5-ti pracovních dnů na jím určený účet, nedohodnou-li se strany jinak.Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující si objednané zboží s osobním odběrem nevyzvedl do 3-ti pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání.

8. Ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou využity pouze k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s vyjímkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů s tím, že může písemně prodávajícího požádat o jejich vymazání z evidence prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení
Veškeré objednávky, které jsou Vámi jako kupujícím odeslány do našeho internetového obchodu e-shop.italske-pochoutky.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. E-shop
www.dandasport.cz nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jeho stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2010.
Případné dotazy rádi zodpovíme.